PL EN

Regulamin

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu do
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II W Wadowicach, zwane dalej Muzeum prowadzi sprzedaż oraz rezerwację biletów wstępu na wystawę stałą Muzeum znajdującą się w budynku przy ul. Kościelnej 7, 34 – 100 Wadowicach (zwaną dalej: wystawa), w tym za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Muzeum jest  samorządową instytucją kultury z siedzibą w Wadowicach, ul. Kościelna 7, 34 – 100 Wadowice, NIP: 551-25-80-813.
 3. Niniejszy Regulamin określa wyłącznie zasady systemu rezerwacji i sprzedaży biletu wstępu na wystawę (zwanego dalej: system sprzedaży i rezerwacji biletów), w tym warunki korzystania z systemu, prawa i obowiązki stron umów zawieranych za pośrednictwem tego systemu. Cena biletów, warunki i zasady umowy o świadczenie usług zwiedzania wystawy na podstawie zakupionego biletu oraz zasady zwiedzania wystawy określone zostały
  w Regulaminie zwiedzania i informacjach dostępnych na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl).
 4. Każdy chcący skorzystać z systemu sprzedaży i rezerwacji biletów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 5. System sprzedaży i rezerwacji biletów obejmuje:
 1. system online dostępny na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl),
 2. sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum: Plac Jana Pawła II 5, 34-100 Wadowice,
 3. rezerwację telefoniczną biletów prowadzoną pod numerem telefonu: 33 823 35 65,
  33 823 26 62.
 1. Dostęp do systemu online możliwy jest również na podstawie dokonanej rejestracji
  w systemie. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą rejestracji Klient zawiera z Muzeum umowę na świadczenie usług dostępnych w systemie.
 2. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online:
  – sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  – przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
  – konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  – rozdzielczość: 800×600.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. W przypadku rejestracji konta lub innych wskazanych w Regulaminie Klient otrzymuje również Wyciąg z Regulaminu w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 4. Usługi świadczone w ramach obsługi systemu sprzedaży i rezerwacji biletów są bezpłatne. Podawane w ramach systemu sprzedaży i rezerwacji ceny biletów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
  1. konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu lub rezerwacji biletu w Muzeum, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej nie będąca konsumentem (zwana dalej: Klient nie będący konsumentem).
 6. W zależności od ilości nabywanych/rezerwowanych biletów, Klient ma status:
 1. Klienta Indywidualnego gdy nabywa/rezerwuje do 9 (włącznie) szt. biletów,
 2. Klienta Grupowego, gdy nabywa/rezerwuje powyżej 9 szt. biletów,
 1. Z chwilą zapłaty za bilet Klient nabywa bilet wstępu na wystawę w wybranym, określonym na bilecie terminie. Bilet zakupiony w systemie sprzedaży i rezerwacji biletów stanowi podstawę do skorzystania z usługi zwiedzania wystawy na warunkach określonych w Regulaminie zwiedzania wystawy dostępnym na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl) oraz przy kasach i przy wejściu na wystawę.
 2. Niezależnie od formy zakupu biletu, podstawą skorzystania z usługi zwiedzania może być wyłącznie ważny bilet wstępu okazany przy wejściu na wystawę zgodnie z Regulaminem zwiedzania. Bilet wstępu może być, po jego zakupie przez Klienta, odebrany w kasie Muzeum lub w przypadkach, w których zgodnie z niniejszym Regulaminem Klient otrzymuje go drogą mailową, wydrukowany samodzielnie przez Klienta.
 3. Bilet zakupiony nie podlega zwrotowi, ani wymianie na inny termin. Po upływie terminu zwiedzania na jaki bilet został zakupiony, a niewykorzystany także nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu w innym terminie, a zapłacona cena sprzedaży nie jest zwracana.
 4. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu lub zakupu biletów wcześniej nie zarezerwowanego jest dostępność biletów na dany terminie.
 5. System online obejmuje sprzedaż i rezerwację, a system telefonicznej rezerwację biletów wstępu na wystawę dostępnych w danym miesiącu oraz na następne dwa pełne miesiące kalendarzowe, przy czym w przypadku:
  1. klienta indywidualnego zakup biletu w systemie online możliwy jest nie później niż z czterogodzinnym wyprzedzeniem,
  2. b. klienta grupowego zakup lub rezerwacja biletu w systemie online możliwe są nie później niż z dwudniowym wyprzedzeniem.
 6. Zwiedzanie z pasją to usługa oferowana przez Muzeum, dostępna również w systemie online, polegająca na indywidualnym zwiedzaniu wystawy, do której stosuje się również, także
  w zakresie rezerwacji i zakupu biletu w systemie online, postanowienia niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że:
 1. Usługa ta jest usługą dodatkową w ofercie Muzeum i nie ma charakteru usługi stałej.
 2. Zwiedzanie z pasją organizowane w wyznaczonych odrębnie przez Muzeum terminach.3. Usługa w danym terminie udostępniana jest dla maksymalnie 60 osób.
 3. Warunkiem świadczenia usługi jest udział minimum 10 osób. W przypadku gdy na dany termin Zwiedzania z pasją sprzedane zostanie mniej niż 10 biletów, Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania usługi w tym terminie z obowiązkiem zwrotu ceny zakupionych biletów.
 4. Zwiedzanie z pasją odbywa się w ten sposób, iż Klient ma prawo samodzielnie, tj. nie oprowadzany przez przewodnika, zwiedzać wystawę, w sposób nie ograniczony czasowo z zastrzeżeniem godzin świadczenia usługi, o których mowa w pkt 2. Muzeum zapewnia obecność eksperta podczas zwiedzania z pasją, który będzie do dyspozycji Klienta.

 

 1. Rezerwacja biletu
 1. Z chwilą dokonania rezerwacji Klient zawiera z Muzeum umowę rezerwacyjną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, który jest integralną częścią umowy rezerwacyjnej
  i nabywa uprawnienie zakupu biletu wstępu na zarezerwowany w rezerwacji termin zwiedzania.
 2. Klient indywidualny może dokonać rezerwacji biletu na dany termin zwiedzania wyłącznie telefonicznie. W systemie online Klient indywidualny ma możliwość zakupienia biletu bez wcześniejszej rezerwacji.
 3. Klient grupowy może dokonać rezerwacji biletu na dany termin zwiedzania zarówno za pośrednictwem systemu online, jak i drogą telefoniczną.
 4. Warunkiem dokonania rezerwacji jest:
 1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 2. podanie prawidłowych danych Klienta,
 3. wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
 4. wybór terminu, godziny i liczby rezerwowanych biletów spośród dostępnych, wolnych biletów w chwili dokonywania  rezerwacji,
 5. sprawdzenie poprawności podanych danych,
 6. w przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu online także: otrzymanie od Muzeum potwierdzenie mailowego rezerwacji.
 1. Rezerwacja telefoniczna wymaga podania danych Klienta dokonującego rezerwacji:
 1. w przypadku konsumenta: imię i nazwisko Klienta dokonującego rezerwacji,
 2. w przypadku Klienta nie będącego konsumentem: nazwa firmy, adres siedziby firmy oraz numer NIP Klienta dokonującego rezerwacji.
 1. Rezerwacja za pośrednictwem systemu online oprócz danych, o których mowa w pkt 5 wymaga podania adresu mailowego Klienta grupowego dokonującego rezerwacji.
 2. Rezerwacja za pośrednictwem systemu online jest dokonana z chwilą otrzymania przez Klienta Grupowego potwierdzenia mailowego wysłanego na adres mailowy podany przy dokonywaniu rezerwacji, zawierającego:
 1. numer rezerwacji,
 2. dane do przelewu za pośrednictwem, którego możliwe jest dokonanie zapłaty za zarezerwowany bilet,
 3. wyciąg z niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku rezerwacji telefonicznej Klient zobowiązany jest dokonać zakupu zarezerwowanego biletu w kasie Muzeum na 30 minut przed godziną zwiedzania, na którą bilet został zarezerwowany. Niedokonanie zakupu biletu w tym czasie oznacza anulację rezerwacji.
 2. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu online Klient grupowy zobowiązany jest dokonać zakupu zarezerwowanego biletu przelewem podając tytułem przelewu numer rezerwacji, najpóźniej na 2 dni przed dniem zwiedzania, na który bilet został zarezerwowany. Po tym terminie zakup można zrealizować wyłącznie w kasie Muzeum, najpóźniej na 30 minut przed godziną zwiedzania, na którą bilet został zarezerwowany. Niedokonanie zakupu biletu w kasie Muzeum w tym czasie oznacza anulację rezerwacji.
 3. Zakup w kasie Muzeum zarezerwowanego biletu wymaga podania numeru rezerwacji otrzymanego przy jej dokonywaniu. W przypadku rezerwacji telefonicznej numer rezerwacji podawany jest Klientowi telefonicznie, w przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu online numer rezerwacji Klient otrzymuje wraz z potwierdzeniem mailowym, o którym mowa w pkt 7.
 4. Klient nie będący konsumentem, który nie dokona zgodnie z pkt 8 lub pkt 9 zakupu zarezerwowanego biletu przed jego anulacją, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Muzeum kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 50 % ceny wszystkich biletów, których anulacja dotyczy.
 5. Zarezerwowany lecz niewykupiony bilet można anulować bez kosztów, w tym bez obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 11, na 3 dni przed terminem zwiedzania, na który bilet został zarezerwowany. O dochowaniu terminu decyduje data otrzymania przez Muzeum informacji o anulacji.
 6. Anulacja rezerwacji wymaga poinformowania Muzeum o odstąpieniu od umowy rezerwacyjnej w jeden ze sposobów:
 1. pisemnie na adres korespondencyjny Muzeum (ul. Spadzista 8, 34 – 100 Wadowice),
 2. elektroniczny na adres mailowy: rezerwacja@domjp2.pl.
 1. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, Muzeum zastrzega sobie prawo odmówić dokonania rezerwacji, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty oraz anulować rezerwację w przypadku, gdy Klient lub rezerwacja rodzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności podanych danych bądź wiarygodności Klienta i jego wypłacalności.
 2. W przypadku gdy Klient dokonuje rezerwacji za pośrednictwem swojego Konta w systemie online, powyższe zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym Muzeum uprawnione jest do skorzystania z danych Klienta podanych przy rejestracji, bez konieczności ponownego ich podawania.

 

 1. Zakup biletu
 1. Zakupu biletu można dokonać:
 1. w kasie Muzeum,
 2. za pośrednictwem systemu online, przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych,
 3. przelewem, na wskazany w § 4 pkt 1 lit a numer rachunku bankowego.
 1. W przypadku, gdy Klient chce dokonać zakupu biletu w kasie Muzeum, Muzeum zaleca dokonanie wcześniejszej rezerwacji biletu na zasadach określonych w § 2 z uwagi na możliwość braku wolnych biletów na dany termin zwiedzania, w związku z ich wcześniejszą sprzedażą lub rezerwacją dla innych Klientów.
 2. Zakup biletu w kasie Muzeum, wymaga zapłaty ceny biletu w kasie gotówką lub kartą płatniczą. Wszystkie ceny biletów podane są w polskiej walucie oraz zawierają podatek VAT.
 3. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia oraz podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Klient wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.
 4. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych, bądź nieprawdziwych, danych do faktury.
 5. Warunkiem skutecznego i prawidłowego dokonania zakupu biletu za pośrednictwem systemu online jest:
 1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 2. podanie prawidłowych danych Klienta,
 3. wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
 4. wybór terminu, godziny i ilości biletów, spośród dostępnych wolnych biletów
  w chwili dokonywania zakupu,
 5. sprawdzenie poprawności podanych danych,
 6. dokonanie zapłaty za bilet za pośrednictwem płatności online zgodnie z § 4.
 7. otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną z Muzeum o dokonanym zakupie wraz z elektronicznym biletem i Wyciągiem z niniejszego Regulaminu.
 1. Klient indywidualny dokonujący zakupu biletu za pośrednictwem systemu online wykonuje czynności, o których mowa w pkt 6 a-d według kolejności przewidzianej w ramach procedury systemu online, na zakończenie której dokonuje zapłaty w jeden ze sposobów określonych
  w § 4 pkt 1 b, i c niniejszego Regulaminu.
 2. Zakup za pośrednictwem systemu online przez Klienta grupowego dokonywany jest w sposób określony w pkt 6 a-d pod warunkiem nie dokonania wcześniejszej rezerwacji biletów.
  W przypadku wcześniejszej rezerwacji biletów zakup zarezerwowanych biletów odbywa się zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Klient, który dokonał zapłaty za pośrednictwem płatności online otrzymuje na adres mailowy podany przez niego w systemie online bilet elektroniczny, który w celu użycia wymaga wydrukowania. Klient może również odebrać bilet zakupiony za pośrednictwem systemu online w kasie Muzeum, co wymaga podania numeru zakupy, który podany został w mailu potwierdzającym zakup.
 4. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem swojego Konta w systemie online, powyższe zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym Muzeum uprawnione jest do skorzystania z danych Klienta podanych przy rejestracji, bez konieczności ponownego ich podawania.

 

 1. Formy płatności w systemie online
 1. W ramach zakupu biletu za pośrednictwem systemu online Klient może dokonać zapłaty jedną z następujących formami płatności:
 1. przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Muzeum o numerze PKO BP 76 1020 2430 0000 8702 0053 2937(ta forma płatności nie jest dostępna dla Klientów indywidualnych dokonujących zakupu online),
 2. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i inne dostępne
  w systemie,
 3. szybki przelew bankowy.
 1. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz szybkim przelewem bankowym obsługiwane są przez Dotpay S.A.. Płatność następuje na warunkach określonych przez Dotpay S.A.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu płatności internetowych Dotpay S.A., jak i obsługą i funkcjonowaniem banku za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewów.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zakończenia bądź wstrzymania sprzedaży biletów z możliwością płatności online w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych w trakcie składanego zamówienia bądź rezerwacji.

 

 1. Reklamacje i Zwroty
 1. W przypadku nieprawidłowości systemu online, w tym w szczególności braku realizacji lub nieprawidłowej realizacji usług z nim związanych przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Klient uprawniony jest do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamację wnosi się na piśmie na adres korespondencyjny Muzeum (ul. Spadzista 8, 34 – 100 Wadowice) wraz z opisem nieprawidłowości.
 3. Muzeum ustosunkowuje się pisemnie do zgłoszonej reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Muzeum.
 4. W przypadku reklamacji Klienta nie będącego konsumentem, Muzeum zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 3 o okres dalszych 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo na adres mailowy podany przez niego w systemie online przed upływem terminu określonego w pkt 3.
 5. W przypadku reklamacji obejmującej zakup biletu, zwrot zapłaconej ceny biletu możliwy jest wyłącznie na podstawie uznania reklamacji przez Muzeum.
 6. W razie odwołania lub zmiany terminu zwiedzania, z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Klient otrzyma informację o tym fakcie na wskazany w trakcie rezerwacji/zakupu adres mailowy. W takim wypadku Klientowi przysługiwać będzie prawo ustalenia nowego terminu zwiedzania, w zakresie wolnych terminów, a w przypadku zakupu biletów i odmowy lub braku możliwości wskazania nowego terminu prawo zwrotu ceny zakupu Biletu. Zwrot ceny nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub gotówką
  w Kasie Muzeum.
 7. Klientom, za wyjątkiem pkt 6 nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy. Powyższe dotyczy również konsumentów, w oparciu o treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
 1. Dokonując rezerwacji telefonicznej lub rezerwacji i zakupu za pośrednictwem systemu online Muzeum oraz dokonując rejestracji w tym systemie, Klient wyraża zgodę na dysponowanie przez Muzeum danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Muzeum na potrzeby realizacji usług lub sprzedaży, w tym udostępniania ich dostawcom usług koniecznych do tej realizacji, w tym w szczególności w zakresie koniecznym dla dokonania przez Klienta płatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 3. W sprawach danych osobowych Klienci mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 4. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. W zakresie w jakim wynika to z umowy (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa rezerwacji), dane te są przez Muzeum przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (prowadzenie konta na naszym portalu, wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 7. W stosunku do swoich danych osobowych Klient ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Klienta, zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Muzeum zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rezerwacji wiadomości od Muzeum, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia tej zgody.
 9. Dane osobowe Klientów Muzeum są przetwarzane przez nas oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Korzystanie ze strony internetowej Muzeum powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy Muzeum, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 służą do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
 12. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10 polega również na profilowaniu naszych Klientów.
 13. Dane, o których mowa w pkt. 10 przetwarzane są wyłącznie przez Muzeum i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem). Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez zgody.
 14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 15. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 16. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 17. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 18. Muzeum uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

 1. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Muzeum. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub nabywaniem biletów, w przypadku gdy Klient nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.POBIERZ REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW WSTĘPU