PL EN

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI STAŁEJ MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

I. Postanowienia ogólne

 1. Ekspozycja stała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (zwanego dalej „Muzeum”) otwarta jest w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej oraz w kasach Muzeum.
 2. We wtorki każdego miesiąca, za wyjątkiem dni technicznych, zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum jest bezpłatne. Bezpłatne zwiedzanie wymaga okazania ważnego, bezpłatnego biletu wstępu przy wejściu na ekspozycję. W przypadku zwiedzania z audioprzewodnikiem Muzeum zastrzega możliwość pobierania opłat za wypożyczenie audioprzewodnika zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. W jednym dniu każdego miesiąca, w określonych przez Muzeum godzinach, zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum odbywa się w systemie tzw. „cichych godzin”, w czasie których multimedia generujące dźwięki i migające światła pozostają wyłączone. Dni i godziny zwiedzania ekspozycji w systemie tzw. „cichych godzin” Muzeum ogłasza na stronie internetowej https://www.domjp2.pl. Zwiedzanie odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, przy czym wybór terminu zwiedzania w systemie tzw. „cichych godzin” nie wpływa na jego cenę.
 4. Zasady sprzedaży i rezerwacji biletów, w tym także zasady rezerwacji bezpłatnych biletów na wtorki określa Regulamin sprzedaży biletów wstępu na ekspozycję stałą Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
 5. Każdy zwiedzający, z chwilą zakupu biletu lub odebrania bezpłatnego biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren ekspozycji stałej Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Treść niniejszego regulaminu udostępniona jest zwiedzającym w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej https://www.domjp2.pl. Na stronie internetowej https://www.domjp2.pl znajdują się również aktualne, szczegółowe informacje o zakupach, rezerwacjach, formach zwiedzania, opłatach za wstęp na ekspozycję Muzeum oraz terminach i dostępności biletów.

II. Podstawowe zasady zwiedzania

 1. Wejście na teren ekspozycji stałej Muzeum możliwe jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu, który jest ważny jedynie w terminie określonym na bilecie, wskazującym dzień i godzinę wejścia na ekspozycję.
 2. Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum odbywa się zgodnie z formą zwiedzania wybraną przy zakupie biletów wstępu.
 3. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu osobom spóźnionym na termin wskazany na bilecie.
 4. Przez wzgląd na warunki lokalowe ekspozycji stałej i jej charakter obowiązują dzienne limity zwiedzających.
 5. W okresach obowiązywania, na mocy przepisów prawa, limitów osób mogących jednocześnie przebywać w budynku Muzeum, w Muzeum obowiązują limity dostosowane do powyższych przepisów.
 6. Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowy wykaz udogodnień i przedsięwzięć dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami znajduje się na stronie internetowej https://www.domjp2.pl w zakładce Dostępność.
 7. Muzeum nie zwraca kosztu zakupu biletu w przypadku jego zagubienia lub niewykorzystania w terminie określonym na bilecie.
 8. Pracownicy Muzeum uprawnieni są do kontroli biletów osób przebywających w Muzeum. Osoby przebywające w Muzeum winni zachować bilet w trakcie zwiedzania, celem okazania do kontroli.
 9. Wydanie biletu ulgowego oraz biletu bezpłatnego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Muzeum w sprawie rodzajów i cen biletów oraz grup uprawnionych do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycję stałą przy ul. Kościelnej 7.
 10. W przypadku organizacji innych wydarzeń na terenie ekspozycji stałej przy ul. Kościelnej 7 mogą obowiązać dodatkowe zasady, których treść udostępniana jest/będzie na stronie internetowej https://www.domjp2.pl oraz w kasach biletowych Muzeum.

III. Zwiedzanie indywidualne

 1. Zwiedzanie ekspozycji stałej jest możliwe z wykorzystaniem audioprzewodnika.
 2. Muzeum jest właścicielem audioprzewodników i wypożycza je zwiedzającym na podstawie biletu wstępu na zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem (usługa w cenie biletu) lub na podstawie biletu wstępu na zwiedzanie indywidualne po uiszczeniu opłaty za wypożyczenie audioprzewodnika określonej w cenniku biletów (na podstawie paragonu potwierdzającego uiszczenie opłaty). Wypożyczenie następuje na czas zwiedzania.
 3. Audioprzewodniki wydawane są przy wejściu na ekspozycję. Korzystanie z audioprzewodnika wymaga użycia słuchawek. Z audioprzewodnika można korzystać przy użyciu własnych słuchawek lub słuchawek jednorazowych dostępnych w Muzeum.
 4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie korzystające z audioprzewodnika ponosi osoba, pod opieką której pozostają.
 5. Audioprzewodnik może być używany tylko na terenie ekspozycji stałej Muzeum – obowiązuje zakaz wynoszenia audioprzewodników na zewnątrz.
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wypożyczony mu audioprzewodnik.
 7. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
  • korzystania z audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem;
  • zwrotu audioprzewodnika po zakończeniu zwiedzania w miejscu do tego przeznaczonym,iem poniżej 13. roku życia; obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących;
  • potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego audioprzewodnika w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia Muzeum;
  • zwrotu audioprzewodnika w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu wydania;
  • pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia audioprzewodnika spowodowanego przez wypożyczającego, a w przypadku niemożliwości naprawy audioprzewodnika, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń;
  • pokrycia kosztów zakupu nowego audioprzewodnika w przypadku zagubienia lub zniszczenia audioprzewodnika.
 8. Zwiedzający w trakcie zwiedzania ekspozycji stałej Muzeum może skorzystać z aplikacji z audioprzewodnikiem pn. „Muzeum Dom Rodzinny JPII”, dostępnej do pobrania na własne urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android lub IOS.
 9. Za pobranie i korzystanie z aplikacji nie jest uiszczana dodatkowa opłata.
 10. Zwiedzający korzystający z audioprzewodnika w formie aplikacji zobowiązany jest do korzystania ze słuchawek w czasie odsłuchiwania nagrań.
 11. Zwiedzający nie jest uprawniony do kopiowania, nagrywania lub przegrywania nagrań z audioprzewodnika oraz aplikacji.

IV. Zwiedzanie z przewodnikiem

 1. W terminach wskazanych przez Muzeum zwiedzanie ekspozycji stałej odbywa się w grupach wraz z przewodnikiem wyznaczonym przez Muzeum.
 2. Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum możliwe jest w grupach liczących nie więcej niż 30 osób, chyba że Muzeum postanowi inaczej. Dla osiągnięcia liczby 30 osób w grupie zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo dzielenia i łączenia grup.
 3. Po ekspozycji stałej nie mogą oprowadzać przewodnicy nie posiadający ważnego w momencie zwiedzania certyfikatu wydanego przez Muzeum.
 4. Na stronie internetowej https://www.domjp2.pl/bilety znajdują się szczegółowe informacje o rezerwacjach, terminach i godzinach w jakich możliwe jest zwiedzanie z przewodnikiem.
 5. W cenę biletu wstępu jest wliczona opłata za usługę przewodnicką.

 

V. Postanowienia porządkowe

 

 

 1. Każdy zwiedzający w trakcie zwiedzania ma obowiązek przemieszczać się po ekspozycji stałej Muzeum zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania oraz stosować się do poleceń pracowników Muzeum. Osoby zwiedzające Muzeum w ramach usługi Zwiedzania z przewodnikiem zobowiązane są przemieszczać się po Muzeum wraz z całą grupą za przewodnikiem.
 2. Za osoby, którym z powodu wieku, stanu psychicznego lub cielesnego winy przypisać nie można odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoby, pod których opieką pozostają (opiekun prawny). Opiekun prawny ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. 
 3. Każdy zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia elementów ekspozycji lub innej własności Muzeum, powstałe na skutek działań własnych lub niedochowania należytej ostrożności. Za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 4. W budynku ekspozycji stałej Muzeum działa monitoring - sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we wszystkich pomieszczeniach. W zakresie stosowanego przez Muzeum monitoringu, w celach zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób, działa monitoring, rejestrujący obraz za pomocą kamer przemysłowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przechowywanie danych trwa nie dłużej niż przez okres 6 tygodni od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem, że nagranie może ulec zniszczeniu wcześniej poprzez stałą, bieżącą rejestrację. W przypadku gdy zapisane obrazy mają stanowić dowód w sprawie (np. w razie kradzieży) mogą być przechowywane przez Muzeum, aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego przez Muzeum monitoringu dostępne są w Polityce prywatności Muzeum na stronie internetowej https://www.domjp2.pl.
 5. Na terenie ekspozycji stałej Muzeum obowiązują następujące zakazy:
     
  • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, mogących wyrządzić szkodę innym zwiedzającym lub też uszkodzić mienie Muzeum lub elementy ekspozycji, napojów oraz jedzenia, a także bagażu za wyjątkiem: torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci, bagażu niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli wnoszonego bagażu oraz zabronienia jego wniesienia;
  • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
  • wstępu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującym się w sposób, który zagrażać może bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorów muzealnych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  • dotykania eksponatów,
  • palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, utrudniania wykonywania zadań pracownikom Muzeum oraz zwiedzania innym osobom, w szczególności poprzez, niestosowanie się do zaleceń, głośne zachowanie, słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych, bieganie, wchodzenie do sfer wyłączonych ze zwiedzania, otwieranie okien itp., jak również utrudnianie funkcjonowania Muzeum w każdy inny sposób;
  • fotografowania oraz filmowania ekspozycji Muzeum w celu ich dalszego rozpowszechniania lub publicznego prezentowania w celach komercyjnych, bez uprzednio uzyskanej zgody Dyrektora Muzeum wyrażonej na piśmie. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, iż poszczególne muzealia oraz wystawa jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego objęte są ochroną prawa autorskiego, a każde naruszenie niniejszego postanowienia, stanowić może podstawę pociągnięcia zwiedzającego do odpowiedzialności z tego tytułu;
  • fotografowania, filmowania i nagrywania w innej formie wizerunku i głosu pracowników i przewodników Muzeum bez ich zgody.
 6. W przypadku stwierdzenia, że wejście osoby na teren ekspozycji stałej Muzeum stanowiłoby naruszenie, któregoś z zakazów określonych w ust. 9, pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren ekspozycji, a osoba, której to dotyczy ma prawo żądać zwrotu ceny biletu. W przypadku naruszenia w trakcie zwiedzania poszczególnych zakazów określonych w niniejszym regulaminie przewodnicy, opiekunowie ekspozycji, pracownicy Muzeum oraz osoby upoważnione przez Muzeum, w tym pracownicy ochrony, mają prawo nakazać zwiedzającemu opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Muzeum. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.
 7. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum lub innej ważnej przyczyny.

 

 

POBIERZ REGULAMIN ZWIEDZANIA